Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag ຮັບຊົມໂທລະພາບເອັມວີລາວຜ່ານເວັປໄຊ້ –

MV LAO TV ຮັບຊົມໂທລະພາບເອັມວີລາວຜ່ານເວັປໄຊ້  – Thailand

2.94K 0

MV LAO TV ຮັບຊົມໂທລະພາບເອັມວີລາວຜ່ານເວັປໄຊ້ – Thailand

2.94K 0

MV LAO TV ຮັບຊົມໂທລະພາບເອັມວີລາວຜ່ານເວັປໄຊ້ - Thailand *ໂທລະພາບເອັມວີລາວເກີດຈາກການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງພາກລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະ ນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວມອບໝາຍໃຫ້ທາງໂທລະພາບ(ທຊລ) ກັບສະຖານີເອັມວີເທເ...