MV LAO TV ຮັບຊົມໂທລະພາບເອັມວີລາວຜ່ານເວັປໄຊ້ – Thailand
*ໂທລະພາບເອັມວີລາວເກີດຈາກການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງພາກລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະ ນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວມອບໝາຍໃຫ້ທາງໂທລະພາບ(ທຊລ) ກັບສະຖານີເອັມວີເທເລວິຊັ້ນລາວສະຖານີໂທລະພາບເອັມວີລາວ ສ້າງຂື້ນເມື່ອປີ ຄສ2006

*ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ສຳປະທານ30 ປີ

*ທຶນຈົດທະບຽນ2.4million US

*ໂທລະພາບເອັມວີລາວເລີ້ມອອກອາກາດຄັ້ງທຳອິດເມື່ອປີ,ຄສ2010

*ໂດຍມີສະຖານີສົ່ງໂທລະພາບຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີສະເກດ,ເມືອງຈັນທະບູລີແລະ
ມີສະຖານີຕັ້ງຢູ່ບ້ານປາກທ້າງ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

*ດ້ວຍງົບປະມານການລົງທືນ2,000,000 US ສອງລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

*ເຮັດໃຫ້ສະຖານີໂທລະພາບເອັມວິລາວມີການອອກອາກາດທີ່ຄວບຄຸມ
ທຸກລະບົບການສົ່ງສັນຍານອອກອາກາດ

*ການອອກອາກາດດ້ວຍລະບົບUHF ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ

*ອອກອາກາດດ້ວຍລະບົບSatelliete ສາມາດຮັບຊົມໄດ້22 ປະເທດທົ່ວໂລກ